Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm Durgo

Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm Durgo dùng làm sơn phủ trên bề mặt carbon, sửa chữa màng sơn kẽm vô cơ và khu vực tôn tráng kẽm bị hư hại.