Sơn chống rỉ Epoxy Đại Bàng giàu kẽm

Sơn chống rỉ Epoxy Đại Bàng giàu kexm ược chế tạo trên cơ sở nhựa Epoxy, bụi kẽm dung môi hữu cơ và các chất phụ gia đặc biệt.